Vedtægter

Vedtægter for foreningen Enhedslisten – de rød-grønne i Frederikssund

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Enhedslisten – de rød-grønne i Frederikssund. Foreningen er en lokalafdeling af Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Frederikssund.

§ 2. Formål:
Foreningens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten i Frederikssund for at fremme den socialistiske udvikling lokalt og i kommunalbestyrelserne.

§ 3. Medlemsskab:
Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som arbejder for Enhedslisten formål og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen/kontaktpersonen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl indenfor afdelingens område er automatisk medlem af Enhedslisten i Frederikssund.
Kontingentet fastsættes af Enhedslistens årsmøde og overføres centralt til afdelingens konto. Medlemsskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Det tilstræbes at holde afdelingsmøde mindst 2 gange hvert halvår. Medlemsmøde indkaldes af afdelingsbestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest tre uger før generalforsamlingen afholdes. Hvert medlem har een stemme og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal med mindre andet fremgår af denne vedtægt.
Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutningen. Referatet underskrives af referent og dirigent.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts-april og indkaldes med mindst 10 dages varsel og skal indeholde følgende punkter:

1. Velkomst – Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Vedtagelses af arbejdsplan
5. Indkomne forslag, herunder lokalpolitisk udtalelser
6. Valg af afdelingsbestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
7. Valg af delegerede og suppleanter til årsmøde.
8. Valg til Regionsrepræsentantskab/suppleanter
9. Eventuelt

§ 5 Afdelingsbestyrelsen:
Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Afdelingsbestyrelsen består af mindst 2-9 medlemmer
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med kontaktperson og kasserer.
Afdelingsbestyrelsen holder møder efter behov, men tilstræber at holde møde mindst hver måned, dog ikke i juli.
Det tilstræbes at bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen, godkendelse af generalforsamlingen samt godkendelse af Enhedslistens hovedbestyrelse.
Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Afdelingsbestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden.

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelsen:
Kandidater for Enhedslisten – de rød-grønne i Frederikssund skal være medlemmer af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af kommunalbestyrelsen ved eventuel udmeldelse af Enhedslisten. Kun medlemmer, der har været medlem af Enhedslisten mindst 6 måneder inden kommunalvalget kan opstille for Enhedslisten.
Personer, der er opstillet af Enhedslisten i Frederikssund, er ansvarlige over for Enhedslisten i Frederikssund for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med afdelingsbestyrelsen for Enhedslisten i Frederikssund og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet. Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges et medlemsmøde i Enhedslisten i Frederikssund.

§ 7. Tegningsregler:
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige bankfuldmagter til kassereren. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue:
For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres. Afdelingen får sine midler fra medlemskontingent, der overføres fra landsforeningen Enhedslisten efter gældende regler. Desuden modtager afdelingen partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen. Desuden kan afdelingen modtage bidrag fra indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den interne revisor.

§ 10. Vedtægtsændringer:
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med mindst 2/3-dels flertal på en generalforsamling.
§ 11. Opløsning:
Beslutning om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med mindst 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der indkaldes med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Opløses afdelingen skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.
—————————————————————————————————–

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2021