Valggrundlag 2021

Grøn omstilling: Klima, miljø, natur

Afgræsning

Frederikssund har store og værdifulde naturområder. Roskilde Fjord er et af dem. Det er udpeget til Natura 2000 område, som er områder, der er internationalt værdifulde. Dem skal vi passe på. Her skal naturen have førsteprioritet. Mange af strandengene er ved at gro til. For at sikre naturværdierne er det nødvendigt at støtte de få landbrug, der stadig har kvæg på græs. Det kan gøres ved at give støtte til hegning (som i amternes tid), give hjælp til omlægning fra konventionelt landbrug til økologisk.

Økologiske fødevarer

Enhedslisten vil arbejde for at mad fra kommunens egne køkkener fx. på plejehjem og i daginstitutioner bliver 100% økologisk, så maden er fri for rester af sprøjtegift. Råvarerne skal så vidt muligt være lokalt dyrkede og baseret på sæsonen. At støtte økologiske fødevarer betyder øget dyrevelfærd og beskytter vores drikkevand og natur mod forurening med pesticider.

Kommunen bør etablere naturskoler med skolehaver, hvor eleverne i praksis lærer om klimavenlig produktion af fødevarer og oplever madens vej fra jord til bord. Naturskolerne skal styrke elevernes forståelse for sammenhænge i naturen og omstilling i bæredygtig retning.

El-busser og ladestationer

Store ændringer i klimaet er på vej. En af de store syndere er biltrafikken. I de kommende år forventes det, at el-biler vil erstatte de nuværende diesel- og benzindrevne biler.

Frederikssund kommune skal være forberedt herpå og starte etablering af ladestationer for el-biler ved stationer og parkeringspladser. Allerede nu kan kommunen inden for eget område erstatte dieselbusser med el busser. Erfaringerne fra København med el-busser er positive. Energien til el busser kan skaffes fra havbaserede vindmøller. Placering af store vindmøller i Frederikssund er meget begrænsede og kan kun dække en brøkdel af behovet.

Sikring mod oversvømmelse

Frederikssund kommune har oplevet omfattende oversvømmelser i forbindelse med storme fra nord og nordvest. Der er udbetalt i størrelsesordenen en halv milliard i erstatning for ødelagte huse og inventar. Roskilde kommune har også været hårdt ramt. Der er udarbejdet et projekt for et ”højvandslukke” ved Kronprins ’Frederiks bro. Det vil koste i størrelsesordenen 100 mill. at sikre Frederikssund By og den sydlige del af Roskilde Fjord. Udgiften skal deles med Roskilde kommune. I øjeblikket ligger Frederikssund By helt åben for en ny oversvømmelse og store ødelæggelser. Det er tosset. Frederikssund kommune har taget initiativ til dialog med Roskilde kommune, men processen er strandet og lokale løsninger er blevet effektueret. Vi vil i Enhedslisten Frederikssund arbejde for en fortsat dialog om en permanent løsning, til gavn for begge kommuner.

Strandbeskyttelse

I snart hundrede år har befolkningen haft ret til at færdes langs kysterne. Men mange steder er adgangen forhindret eller besværliggjort. Også i Frederikssund kommune. Vi ønsker, at kommunen laver en gennemgang af kommunens kyster langs Roskilde Fjord og Isefjorden og sikrer at der fortsat er fri adgang.

Samtidig er der bestræbelser i gang for at ophæve strandbeskyttelseslinjen langs dele af kysten. Strandbeskyttelseslinjen sikrer bl.a. mod byggeri af luksusboliger, hoteller og højhuse ved kysten. Enhedslisten vil bevare strandbeskyttelseslinjen til gavn for kommunens almindelige borgere.

Varme fra jorden (geotermisk)

I en 1-2 km dybde er temperaturen i jorden og vandet 70-100 grader. Denne varme kan udnyttestilopvarmning.Derergennemførtsuccesfuldeboringenflerestederilandet.Ogsåi undergrunden under Frederikssund er der masser af varme. Men mulighederne for at udnytte denne varme til f.eks. opvarmning af Vinge er ikke undersøgt. Prøveboringer er dyre. En statslig forsikringsordning er under forberedelse, men regeringen har endnu ikke fået den etableret. Det sker formentlig snart. Hermed vil en stor del af Frederikssunds varmebehov kunne dækkes. En del af varmebehovet kan også dækkes med solfangere. Et stort anlæg ligger vedJægerspris.

Naturskole

Enhedslisten ønsker at kommunen opretter en naturskole:

Frederikssund kommune har de bedst tænkelige forudsætninger, for at drive et kvalificeret naturfagligt formidlingstilbud, som kan benyttes af kommunens skoler. Hvad der præcis skal undervises i, må naturligvis bero på en faglig vurdering, men vi mener, at skolen skal bidrage til elevernes almene natur-dannelse såvel som deres faglige, naturvidenskabelige indsigt.

Dette sker bedst med kvalificerede, motiverede og velforberedte lærere ude i virkeligheden, ude i naturen. Naturskolen kan evt. drives i samarbejde med andre kommuner.

Grundvand

Danmark har hidtil kunnet prale med at have rent grundvand. Men nu er pesticiderne på vej ned i grundvandet. Den udbredte brug af pesticider – især i giftlandbruget – truer nu vores drikkevand. Pesticider som tidligere har været anvendt, men pt. er forbudt, er endt i grundvandet. Og nogle af de meget udbredte gifte i landbruget som glykosid (Round Up), som man tidligere antog blev nedbrudt i de øverste jordlag, siver nu gennem sprækker i jorden ned til vores drikkevand. Samtidig er der kommet nye og stærkere pesticider som neonikotinoider. De udgør også en fare for bier, svirrefluer og andre bestøvere, som er nødvendige for vores frugter, træer og grøntsager, samt raps og kløver. Den bedste løsning er giftfrit, økologisk jordbrug. Enhedslisten Frederikssund kæmper for at der indføres ufravigelige klausuler ved salg af kommunens arealer om, at der ikke må sprøjtes på arealerne og at der kun må dyrkes og bygges økologisk.

 

Udbyg velfærden: flere hænder og lige adgang til sundhed

Børn

Børn og minimumsnormering

Regeringen og støttepartierne blev i forbindelse med finansloven for 2021 enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner. Loven træder i kraft 1. januar 2024. Loven forpligter kommunerne til at sikre minimum én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven senest 1. januar 2024. Aftalen omfatter alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt puljeordninger.

Loven betyder, at kommunerne uanset udviklingen i børnetallet og andre forhold skal leve op til minimumsnormeringerne.

”Loven er en historisk sejr for børnene, pædagogerne og de titusindvis af forældre, der har været på gaden og kræve minimumsnormeringer. Nu får vi styrket børns rettigheder og sikret, at pædagogerne har en chance for at løfte den vigtige opgave, de er sat i verden for. Loven øger antallet af pædagoger og sætter en prop i besparelserne én gang for alle, så vi undgår nye besparelser på normeringerne, når børnetallet stiger i de kommende år.” Enhedslisten Frederikssund bakker op om forældrebevægelsen og pædagogerne.

Derfor mener vi, at minimumsnormeringer i daginstitutioner er et akut behov og vil arbejde for at Frederikssund kommune hurtigst mulig indfører minimumsnormering i kommunen. Enhedslisten vil arbejde for flere pædagoger i vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner og

Reelle normeringer, IKKE papirnormeringer

Kommunen får sine beregninger fra Dansk Statistik. Dansk Statistik tager udgangspunkt i regnskabstal og det faktiske antal passede børn samt det aflønnede personale. Herefter beregnes forholdet mellem antal børn og voksne inden for aldersgrupperne. Resultatet er en normering, der ikke tager højde for personalets øvrige opgaver, ferie, sygdom m.m.

Samtidig er normeringerne på kommunalt niveau og ikke på institutionsniveau.

Enhedslisten Frederikssund ønsker en undersøgelse af, hvordan de faktiske forhold i kommunen er, så forældre og personale ikke får stukket blår i øjnene.

I Fredensborg kommune har de lavet en undersøgelse der viser at Dansk Statistiks tal skal ganges med 1,6, hvilket vil flytte Frederikssund kommune vel over minimumsnormeringerne (også selvom vores kommune, fornuftigt nok, ikke tæller ledere med i normeringerne)

I Enhedslisten Frederikssund ønsker vi et reelt tal på: én voksen pr 6 børn i børnehaven og én voksen pr. 3 børn i vuggestuen. Det gavner børnenes udvikling og gør de ansatte mindre stressede.

Der skal være tale om reel normering hvor støttepersonale og syge medarbejdere

ikke tæller med. Der skal være bedre tid til aktiviteter og samvær og der skal være råd til oplevelser ud af huset og institutionspriserne skal være til at betale.

Vi vil i Enhedslisten arbejde for en kortlægning af de reelle forhold i institutionerne og sikre os at kommunen ikke gemmer sig bag papir normeringer uden hold i den konkrete virkelighed

Derkommerflereogflerelukkedage,hvorbørnpassesafetminimumafkendtevoksne.Det kræver relationer og genkendelighed at skabe udvikling og trivsel hos børn, det kan ikke varetages af fremmede voksne. I enhedslisten Frederikssund vil vi arbejde for pasning i egeninstitution.

Det siger BUPL:

Det faste personale skal være uddannet, og som minimum skal der være en pædagogandel på 80 procent. Sociale normeringer og pædagogiske støttetimer til børn med særlige behov skal ligge ud over den anbefaledenormering.

Minimumsnormeringer er et kæmpe fremskridt. Men det er stadig kun et minimum og en bund. Nu skal der bygges ovenpå, indtil vi når forskernes anbefalinger om den gode normering. Ambitionerne om at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, kræver flere investeringer i gode normeringer og højere pædagogandel.”

Mad i institutionerne

Enhedslisten Frederikssund mener at alle daginstitutioner skal kunne levere sunde økologiske måltider til en overkommelig pris. Helst lavet i institutionen, så børne involveres i madlavningen hver dag.

Unge

De unge trænger til et ordentligt boost efter corona-nedlukningen.

Ungdomsskolen, fritids- og ungdomsklubber

Nogle af de dygtigste til at nå ud til de unge og til at understøtte de unges fællesskaber er pædagoger og medhjælpere i Ungdomsskolen og i kommunens fritids- og ungdomsklubber. Enhedslisten foreslår en markant ekstrabevilling til Ungdomsskolen og kommunens fritids- og ungdomsklubber, så de kan

 • nedsætte kontingentet, gerne gøre ungdoms- og fritids klubberheltgratisforalleunge
 • arrangerekoncerter, teaterforestillinger, udflugter og lignende

Styrk støtten til det frivillige børne- ogungdomsarbejde

Enhedslisten ønsker at øge støtten til de Idrætsklubber, teaterforeninger og andre foreninger, som bidrager til at skabe gode og aktive fællesskaber for kommunens unge.


Gratis transport

Enhedslisten kræver gratis transport i kommunen til alle skoleelever og uddannelsessøgende.

Skolen

Skolerne har brug for:

 1. Flerelærere
 2. Lokalfrihedtilatdriveskoleietfrugtbartsamarbejdemellemdenenkelteskoles ledere, lærere, øvrige medarbejdere ogforældre.

De flere lærere skal sikre færre elever i klasserne, færre undervisningstimer og dermed bedre tid til lærernes forberedelse, videreuddannelse og til det fællesskab understøttende trivselsarbejde, som er en forudsætning for at læringen kan lykkes.

Desuden ønsker vi at gøre op med den nuværende målstyring med hyppige tests allerede fra de mindste klasser. Vi vil lægge vægt på demokratisk og solidarisk dannelse, der styrker elevernes evner til at samarbejde.

En skole for alle

Et stadig større antal børn mistrives i folkeskolen. Vi bliver nødt til at erkende, at børn fx med autisme og opmærksomhedsforstyrrelser ikke er ens og derfor har brug for forskellige tilbud. Det er godt for mange børn med særlige behov at blive inkluderet i de almindelige klasser, hvis der bliver sat ressourcer af til det og hvis kompetencerne fra specialtilbuddene bringes ind i de almindelige klasser. Men der er også børn, der har brug for en særlig indsats uden for det almindelige skoletilbud. De børn som har brug for en særlig indsats, reagerer ofte med angst og depression, når de bliver kastet ud i en hverdag, de ikke kan overskue. Når der spares i den retning ender alt for mange børn og unge med dobbeltdiagnoser og i psykiatrisk behandling. Enhedslisten ønsker at kommunens tilbud til elever med særlige behov styrkes. Nedprioriteringen af dette område er alt for dyrt, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Løsningerne på vejen til en skole for alle, er at styrke det faglige fokus på trivslens
forudsætning for læring.

Ældre

En værdig alderdom

Vi skylder den ældre generation en værdig alderdom. Vi skal have flere ansatte i hjemmeplejen og flere kommunale plejehjemspladser. Der er også brug for flere ældreboliger/plejeboliger i kommunen, for dem der ikke kan klare alting selv. Enhedslisten mener, at sådanne boliger enten skal være almennyttige eller kommunalt ejet. Private firmaer skal ikke tjene penge på at drive plejeboliger.

Arbejdsmarked

Én borger – én sagsbehandler

Arbejdsløshed og sygdom kan ramme alle. Enhedslisten vil arbejde for, at flere kommer i arbejde og at kommunens beskæftigelsespolitik tager udgangspunkt i borgeren – ikke i systemet.

Borgeren skal sikres økonomisk tryghed og hjælp til at få et godt og værdigt liv, men det har desværre vist sig, at kommunen i en række tilfælde ikke har ydet den hjælp borgerne har ret til. I en del tilfælde har borgere måtte gå til Ankestyrelsen for at få deres berettigede krav opfyldt. Det er ikke rimeligt.

Der er også borgere, der ikke længere kan klare at arbejde f.eks.på grund af en arbejdsskade eller nedslidning. De skal tilbydes revalidering og hvis omskoling ikke er mulig, så skal de kunne få førtidspension uden alt for meget bøvl og ikke kastes rundt i systemet mellem et utal af sagsbehandlere.

Flere i arbejde

Enhedslisten vil arbejde for oprettelse af en kommunal håndværkerafdeling til at udføre vedligehold af skoler, plejehjem osv. Afdelingen kan også udføre klimavenlige renoveringer såsom efterisolering, solceller på alle kommunale bygninger og reparationer af vinduer. På lang sigt sparer det kommunen for mange af de udgifter, som dårligt vedligehold koster.

Enhedslisten foreslår at kommunen øget brug af jobrotation.

Jobrotation er en god måde at sikre efteruddannelse af ansatte og samtidig give arbejdsløse en periode med ordinær beskæftigelse.

Enhedslisten vil arbejde for, at kommunen ansætter de borgere, der falder ud af dagpengesystemet. Det er lovligt at give disse borgere fortrinsret til jobs eller vikariater.

Når kommunen sender arbejdsløse i aktivering skal den arbejdsløse have frit valg mellem 3 forskellige typer af aktivering, hvor mindst ét har karakter af opkvalificering eller uddannelse. Kommunenskalsikreatingensendesiaktiveringellerpraktik,hvoransættelsenerstatteren ordinær ansættelse og dermed reel er socialdumping.

Socialt ansvar

Enhedslisten vil arbejde for, at Frederikssund indfører sociale klausuler i kontrakter med sine leverandører, der udfører arbejde for kommunen, så det sikres at virksomheden ansætter lærlinge og at løn- og arbejdsvilkår, der gælder i de danske overenskomster, følges.

 

Lighed mellem mennesker og mellem land og by

 

Boligpolitik

Enhedslisten stiller krav om, at almene boliger udgør 25 % af boligmassen.

Der mangler billige boliger i Frederikssund. Alment boligbyggeri skal fremmes. For at sikre almindelige mennesker, børn og ældre billige boliger, skal man kunne leje en bolig til en maksimal ca. pris på 1000 Kr. pr kvadratmeter om året. Og boligerne skal fordeles i hele kommunen. Herved sikrer man, at også ældre kan blive i deres nærområde.

 • Der er også brug for flere ældreboliger/plejeboliger i kommunen, for dem der ikke kan klare alting Enhedslisten mener at sådanne boliger enten skal være almennyttige eller kommunalt ejet. Vi er imod, at private firmaer skal tjene penge på at drive ældreboliger / plejeboliger.

Enhedslisten i Frederikssund har et mål om, at Frederikssund kommune skal være en kommune med blandede og velfungerende bydele. Blandede boligområder, hvor forskellige befolkningsgrupper på tværs af indkomst, alder, kultur, etnicitet osv. lever side om side, er gode.

Enhedslisten ønsker, at alle områder i byen bliver blandede. Det forudsætter blandt andet, at der findes gode og billige almene boliger overalt i Frederikssund, derfor skal der være almene boliger i alle områder af Kommunen.

Nye almene boliger i kommunen skal fremover bygges i de områder, hvor der ikke allerede findes – eller hvor der er forholdsvis færre – almennyttige boliger end andre områder.

Et værktøj til at skabe mere blandede boligområder er Planlovens § 11a og § 15, stk. 2. Efter disse bestemmelser kan der i Kommuneplanen og efterfølgende i lokalplaner stilles krav om, at almene boliger udgør 25 % af boligmassen.

By- og Kulturudvalget har endnu ikke stillet krav om 25 % almene boliger i lokalplaner eller ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2020, der forventes vedtaget i marts 2021.

Enhedslisten arbejder for at Kommunen skal sikre at det er bæredygtigt byggeri.

 

Kultur og idræt – en ret for alle

Enhedslisten i Frederikssund ønsker et mangfoldigt kulturliv af kunst, kultur og sport. Mangfoldig betyder for os, at der både er et bredt tilbud af aktiviteter, hvor alle har mulighed for at deltage uanset indkomst eller særlige behov og at der er kulturelle tilbud i hele kommunen – fra Slangerup til Skibby og Jægerspris.

I vores kommune findes mange kultur-, fritids- og sportsforeninger foreninger med engagerede og frivillige borgere – dette arbejde skal støttes og anerkendes – også i form af økonomisk støtte.

Natur er også kultur – og der skal skabes flere muligheder for at borgerne kan opleve naturen ved anlæg af stier, og naturlegepladser, hvor naturen kan benyttes samtidig med at den beskyttes.

Kulturelle fællesskaber er vigtige. Her udfolder vi os sammen på tværs af sociale tilhørsforhold, lærer hinanden at kende og bliver udfordret i vores opfattelse af normer og værdier. Kultur er vigtig for at udvikle vores sociale bevidsthed og for demokratiet.

Det vil Enhedslisten i Frederikssund:

 • Arbejde for at alle skal have mulighed for at være aktive i kultur- ogidrætslivet.
 • Arbejdeforatstyrkebådedenprofessionellekunstogamatørerne.Derskalvære udviklingsmuligheder og økonomisk opbakning til de små teatre, spillesteder, biografer og andre lokale
 • Støttedeeksisterendeøvelokalerogværksteder,hvoramatørerkanudviklesigogfå hjælp og rådgivning, og opbakning til nye initiativer, hvor der åbnes mulighed for at eksperimentere uden at det er kassesuccessen, dertæller.
 • Støtte samlingssteder, hvor foreninger kanmødes.
 • Alle skal have råd til at deltage i kulturlivet ogidrætsaktiviteter
 • Bredde idrætten skal prioriteres overeliteidrætten
 • Folkeoplysningenskalstøttesogstyrkesogderskalværegratisdagepåtildelokale museer
 • Bibliotekerne skal være åbne, når borgerne har tid.
 • Kommunenskalunderstøttedelokalekulturinstitutioneriatformidlekunstog kulturarv til daginstitutioner og
 • Oplevelser i naturen, hvor naturen kan benyttes samtidig med at den beskyttes.

Demokratisk ejerskab – mindre magt til markedskræfterne

Nej til udlicitering

En lang række opgaver er blevet udliciteret til private firmaer. F.eks. er det kommunale Vej og Park stort set blevet overtaget af det private firma HedeDanmark. Udlicitering af rengøringen har betydet fyringer og øget arbejdstempo. Vi kan få en bedre og billigere løsning ved at kommunen overtager opgaverne igen. Enhedslisten er imod privatisering af vores velfærd og satser på god kommunal service.

 

Verden er større end Frederikssund

Enhedslisten i Frederikssund er også engageret internationalt. Vi har f.eks. sendt observatører til Tyrkiet for at overvåge valg i de kurdiske dele. Mange kurdiske borgmestre og parlamentsmedlemmer er fængslede. Vi synes byrådet i Frederikssund skal kræve kollegerne i Tyrkiet sat på fri fod så de kan genoptage deres parlamentariske arbejde.