Mærkesager Kommunevalg 2017

Enhedslisten Frederikssund valggrundlag 2017

 

Boliger

Der mangler billige boliger i Frederikssund. Almennyttigt boligbyggeri skal fremmes. For at sikre almindelige mennesker, børn og ældre billige boliger, skal man kunne leje en bolig til en maksimal pris på 1000 Kr. pr kvadratmeter om året. Og boligerne skal fordeles i hele kommunen. Herved sikrer man, at også ældre kan blive i deres nærområde. Ældreboliger- Der er også brug for flere ældreboliger/plejeboliger i kommunen, for dem der ikke kan klare alting selv. Enhedslisten mener at sådanne boliger enten skal være almennyttige eller kommunalt ejet. Vi er imod, at private firmaer skal tjene penge på at drive plejeboliger.

Ind licitering

En lang række opgaver er blevet udliciteret til private firmaer. F.eks. er det kommunale Vej og Park stort set blevet overtaget af det private firma Hede Danmark. Vi kan få både en bedre og en billigere løsning ved at kommunen selv overtager opgaven igen. Udlicitering startede under den tidligere socialdemokratisk borgmester, men er fortsat under venstreborgmesteren.

Natur

Frederikssund har store og værdifulde naturområder. Roskilde Fjord er et af dem. Det er udpeget til Natura2000 område, som er områder, der er internationalt værdifulde. Dem skal vi passe på. Her skal naturen have førsteprioritet. Mange af strandengene er ved at gro til. For at sikre naturværdierne er det nødvendigt at støtte de få landbrug, der stadig har kvæg på græs. Det kan gøres ved at give støtte til hegning (som i amternes tid), give hjælp til omlægning fra konventionelt giftlandbrug til økologisk.

Økologiske fødevarer

Kommunen bør omlægge egne køkkener og kantiner til brug af økologiske produkter, så vidt muligt dyrket lokalt. Kommunen bør også støtte etablering af perma-kultur landbrug. Skoleelever bør have mulighed for regelmæssigt at besøge økologiske landbrug. Desuden bør naturskolerne styrkes for at give eleverne helt grundlæggende erfaringer for sammen hænge i naturen.

Velfærd til ældre og børn

Frederikssund kommune bruger færre penge til børn og ældre end sammenlignelige kommuner. Det må der laves om på. Så må Idræts by og andre prestigeprojekter droppes eller udskydes, indtil der er penge til det.

Klima

Store ændringer i klimaet er på vej. En af de store syndere er biltrafikken. I de kommende år forventes det, at el-biler vil erstatte de nuværende diesel- og benzindrevne biler. Frederikssund kommune skal være forberedt herpå og starte etablering af lade stationer for el-biler ved stationer og parkeringspladser. Allerede nu kan kommunen inden for eget område erstatte dieselbusser med el busser. Erfaringerne fra København med el busser er positive. Energien til el busser kan skaffes fra havbaserede vindmøller. Placering af store vindmøller i Frederikssund er meget begrænsede og kan kun dække en brøkdel af behovet.

Sikring mod oversvømmelse

De senere år har Frederikssund kommune oplevet omfattende oversvømmelser i forbindelse med storme fra nord og nordvest. Der er udbetalt i størrelsesordenen en halv milliard ii erstatning for ødelagte huse og inventar. Roskilde kommune har også været hårdt ramt. Der er udarbejdet et projekt for et ”højvandslukke” ved Kronprins ’Frederiks bro. Det vil koste i størrelsesordenen 100 mill. at sikre Frederikssund By og den sydlige del af Roskilde Fjord. Udgiften skal deles med Roskilde kommune. I øjeblikket ligger Frederikssund By helt åben for en ny oversvømmelse og store ødelæggelser. Det er tosset.

Varme fra jorden (geotermisk)

I en 1-2 km dybde er temperaturen i jorden og vandet 70-100 grader. Denne varme kan udnyttes til opvarmning. Der er gennemført succesfulde boringen flere steder i landet. Også i undergrunden under Frederikssund er der masser af varme. Men mulighederne for at udnytte denne varme til f.eks. opvarmning af Vinge er ikke undersøgt. Prøveboringer er dyre. En statslig forsikringsordning er under forberedelse, men regeringen har endnu ikke fået den etableret. Det sker formentlig snart. Hermed vil en stor del af Frederikssunds varmebehov kunne dækkes. En del af varmebehovet kan også dækkes med solfangere. Et stort anlæg ligger ved Jægerspris.

Kortere skoledage

Med skolereformen er elevernes skoledag blevet længere. Og lærernes forberedelsestid kortere. En lang skoledag giver mere uoplagte elever. Samtidig bliver elevernes mulighed for at dyrke fritidsinteresser efter skoletid mindre. Tid til en velforberedt undervisning er forudsætning for god indlæring og for et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne. Enhedslisten ønsker bedre forhold for lærerne og en kortere skoledag for eleverne. Desuden ønsker vi at gøre op med den nuværende målstyring med hyppige tests allerede fra de mindste klasser. Vi vil lægge vægt på demokratiske og solidariske elever, der evner at samarbejde.

Grundvand

Danmark har hidtil kunnet prale med at have rent grundvand. Men nu er pesticiderne på vej ned i grundvandet. Den udbredte brug af pesticider – især i giftlandbruget – truer nu vores drikkevand. Pesticider som tidligere har været anvendt, men nu er forbudt, er nu i grundvandet. Og nogle af de meget udbredte gifte i landbruget som glykosid (Round Up), som man tidligere antog blev nedbrudt i de øverste jordlag, siver nu gennem sprækker i jorden ned til vores drikkevand. Samtidig er der kommet nye og stærkere pesticider som neonikotinoider. De udgør også en fare for bier, svirrefluer og andre bestøvere, som er nødvendige for vores frugter, træer og grøntsager samt raps og kløver. Den bedste løsning er giftfrit, økologisk jordbrug. Frederikssund kommune kunne begynde med at undlade brugen af pesticider på egne arealer. Kommunen kunne også støtte omlægning til økologisk jordbrug.

Udsatte borgere

Arbejdsløshed og sygdom kan ramme alle. Så har man brug for hjælp. Men det har desværre vist sig at kommunen i en række tilfælde ikke har ydet den hjælp borgerne har ret til. I en del tilfælde har borgere måtte gå til Ankestyrelsen for at få deres berettigede krav opfyldt. Det er ikke rimeligt. Borgerne må kunne stole på at forvaltningen følger loven. Det er ikke alle der har viden, penge eller energi til at gå til ankemyndighederne for at få sin ret. Her vil Enhedslisten forfølge sagerne. Der er også borgere, der ikke længere kan klare at arbejde. De skal kunne få førtidspension uden alt for meget bøvl.

Beskyt kysterne

I snart hundrede år har befolkningen haft ret til at færdes lands kysterne. Men mange steder er adgangen forhindret eller besværliggjort. Også i Frederikssund kommune. Vi ønsker, at kommunen laver en gennemgang af kommunens kyster langs Roskilde Fjord og Isefjorden og sikrer at der fortsat er fri adgang.

Samtidig er der bestræbelser i gang for at ophæve strandbeskyttelseslinjen langs dele af kysten. Strandbeskyttelseslinjen sikrer bl.a. mod byggeri af luksusboliger, hoteller og højhuse ved kysten. Enhedslisten vil bevare strandbeskyttelseslinjen til gavn for kommunens almindelige borgere.

Verden er større end Frederikssund

Enhedslisten i Frederikssund er også engageret internationalt. Vi har f.eks. sendt observatører til Tyrkiet for at overvåge valg i de kurdiske dele. Mange kurdiske borgmestre og parlamentsmedlemmer er fængslede. Vi synes byrådet i Frederikssund skal kræve kollegaerne i Tyrkiet sat på fri fod så de kan genoptage deres parlamentariske arbejde

 

Hvem er vi

Til kommunalvalget i november opstiller Enhedslisten – de rød-grønne følgende kandidater:

Pelle Andersen-Harild, pensioneret fredningstekniker, 72 år e-mail: pelle.andersen.

harild@gmail.com

tlf: 23636922

Rasmus Petersen, socialpædagog, 36 år.

Tlf. 26 71 57 02

Casper Pedersen, pædagog, xx år

Tlf. 61668296

 

Er du enig i vores grundholdning? Så giv os et hjælpende kryds den 21. november

 

Kontakt til Enhedslisten i Frederikssund:

Jørgen Nielsen – Mail: jorgen2311@nielsen.mail.dk

Telefon.20 20 77 32