Enhedslisten Frederikssund ændringsforslag til budgetforhandlingerne

Enhedslisten Frederikssund

 

ÆNDRINGSFORSLAG FRA ENHEDSLLISTEN – DE RØD-GRØNNE

 

TIL BUDGET 2018 OG OVERSLAGSÅRENE 2019, 2020 OG 2021

Enhedslistens ændringsforslag følger en række overordnede principper. I første omgang gælder det om at sikre værdier mod især stormflod. Ved den store stormflod i december 2013 blev der alene i forsikringsudgifter udbetalt erstatninger på hen imod en lille milliard. Hertil kommer de betydelige personlige gener stormen påførte en lang række personer. Udgifterne til et højvandslukke ved Kronprins Frederiksbro er løseligt angivet til omkring 100 mio. kroner. Et højvandlukke vil beskytte Frederikssund by, der ved december stormen 2013 led betydelige skader, og da det samtidig vil beskytte dele af Roskilde kommune, vil udgiften skulle deles med Roskilde. Der er ikke længere noget der forhindrer, at kommunerne kan gå ind i sådanne projekter ifølge svar til Folketinget fra Miljøministeren.

Dernæst er det Enhedslisten prioritering at sørge for istandsættelse af eksisterende veje og stier og skabe sikre stiforbindelser til bl.a. skoleelever. Naturgenopretning og naturpleje hører også til denne kategori. Dernæst vil vi sikre penge til svage grupper som børn og unge, ældre og handicappede.

Pengene vil vi skaffe ved at udskyde prestigeprojekter som idrætsbyen. I en situation hvor Frederikssund kommune lægger op til at spare, mener vi ikke, der i øjeblikket er råd til at iværksætte så store projekter. De bør udskydes til et tidspunkt, hvor økonomien evt. er så sund, at der er råd. Nedenfor er oplistet 18 ændringsforslag til budget 2018 (inkl. overslagsårene).

Ændringsforslag fra Enhedslisten – de rød-grønne

 

Sikring af Frederikssund by og den sydlige del af Roskilde Fjord mod oversvømmelse

December stormen 2013 oversvømmede betydelige dele af Frederikssund by. En sikring af Frederikssund by og området syd for Kronprins Frederiks bro kan ske ved etablering af et højvandslukke ved KFB. Der bør desuden etableres et højvandsdige i den nordlige del af Frederikssund, så højvande ikke risikerer at oversvømme Frederikssund bagfra. Et projekt til sikring af et tilsvarende område ved Nakskov er udarbejdet og et projekt ved Kronprins Frederiks Bro er udarbejdet af et konsulentfirma og forelagt Teknisk Udvalg. Rapportens anvisninger skal følges op med konkrete tiltag. Hidtil er projektet strandet på grund af uenighed om finansieringen (staten, kommuner og private lodsejere). Det er nu af miljøministeren i svar til Folketinget fastslået, at kommunerne har lov til selv at stå for finansieringen. Der er dog en længere procedure, der skal gennemføres (VVM, høringer mm.) Der tager en del tid. Projektets forberedelsesfase skønner at vare omkring 2 år og selve konstruktionen ligeledes to år. Samfundsmæssigt vil der være store besparelser ved et højvandslukke i f.eks. kote 1,5 m eller 2,0 m. De kommende vandstandsstigninger i resten af dette århundrede forventes at kunne komme op på ca. 0,7 meter og højvandssituationer forventes at blive langt hyppigere end hidtil. Det er derfor absolut akut at komme i gang med arbejdet så hurtigt som muligt.

Økonomi – udgift

2018: 0,5 mio.

2019: 0,5 mio.

2020-2021: i alt 80 mio.

 

 

Istandsættelse af nedslidte veje, cykelstier og fortove

Selv om vejene i Frederikssund kommune generelt er i god stand, så klages der fra borgerne over tilstanden visse steder, hvor fortove og cykelstier er af en sådan karakter, at faldulykker er sket- og kan ske igen. Til akut istandsættelse af visse veje afsættes et beløb i 2018 og i de følgende år et noget mindre beløb

Økonomi – udgift:

2018: 5 mio.

2019-2021:2 mio. årligt

Naturpleje mv.

Naturgenopretning. Forberedelse af projekterne og afklaring om finansieringen tager ofte lang tid. Derfor skal arbejdet med naturgenopretning igangsættes hurtigst muligt.

En række af kommunens deklarationsfredede arealer er i en forfatning, der ikke svarer til tilstanden på tidspunktet for fredningen. Det er kommunens ansvar at iværksætte den nødvendige pleje, så arealerne lever op til formålet med fredningen. Der er i 2015 udarbejdet en plejeplan for Store Rørbæk fredningen og pleje er iværksat, men der mangler penge til udarbejdelse af planer for andre områder. Desuden mangler der penge til at udføre pleje.

En række andre områder, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser i §3 (generel beskyttelse af en række naturtyper) er også i dårlig stand, ligesom en række gravhøje med værdifuld natur mangler pleje. Viden om forekomsten af invasive arter (f.eks. amerikansk mink og kæmpe-bjørneklo) i Frederikssund kommune er også mangelfuld, og bekæmpelse er kun iværksat i utilstrækkeligt omfang.

Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund har i 2008 udarbejdet rapporten Naturen i Frederikssund. Denne rapport udgør et godt grundlag for udarbejdelsen af pleje af naturen i Frederikssund kommune.

Naturgenopretning. En række områder i Frederikssund kommune er velegnede til. Der afsættes midler til ansættelse af en biolog – gerne en botaniker – til at udarbejde plejeplaner mv. og til ivæ

Økonomi – udgift:

2018: 1 mio

2019: 2 mio.

2020: 2 mio.

2021: 2 mio.

Etablering af kommunalt ejet økologisk landbrug.

En række naturtyper – f.eks. strandenge, ferske enge og overdrev – er afhængig af afgræsning. I de seneste mange år har ændringer i landbrugsstrukturen gjort det vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med kreaturer til naturpleje. Det gælder også i Frederikssund kommune, hvor plejen er afhængig af ganske få landmænds kreaturhold. Det kan forudses, at situationen bliver forværret i de kommende år. Samtidig vil en omlægning til økologi af madleveringerne til skoler og institutioner fra lokal produktion kræve en udvidelse af de økologiske arealer. Ved etablering af et kommunalt eje og landbrug og ansættelse af forpagter vil både behovet for kreaturer (og får) til naturpleje, forøgelsen af det økologisk dyrkede areal med frugt og grøntsager samt muligheden for øget beskæftigelse blive tilgodeset. Landbruget kan desuden bruges som demonstrationslandbrug,med skolehaver for skolerne i kommunen. Der vil kunne hentes god inspiration fra erfaringerne i Lejre kommune.

Økonomi – udgift

2018: 0,5 mio.

2019: 15,0 mio.

2020: 15,0 mio.

2021: 15,0 mio.

 

Energibesparelser på kommunens arealer og bygninger.

 

Foruden forbedring af isolering, nye pumper mv. er der store muligheder for etablering af solceller på en lang rrække tage. Der ansættes yderligere en person til projektering og projektstyring samt yderligere årlig midler til etablering mv af nye anlæg.

Økonomi – udgift, der dog modsvarer af besparelser på energi

2018: 5,5 mio.

2019: 5,5 mio.

2020: 5,5 mio.

2021 5,5 mio.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Dækningsafgiften sættes op fra 0 0/00 til 8.5 0/00, som er gennemsnittet for Region Hovedstaden.

Økonomi – indtægt:

2018: 9,0 mio.

2019: 9,0 mio.

2020: 9,0 mio.

2021: 9,0 mio.

Nedlæggelse af kontrolgruppen

Kontrolgruppen i Frederikssund består af to-tre personer, hvis opgave er at sikre at der ikke sker socialt bedrageri. Samme opgave varetager Skat og Udbetaling Danmark. Der foregår således et uhensigtsmæssigt dobbeltarbejde. Derfor nedlægges kontrolgruppen i Frederikssund. Resurserne overføres til familie afdelingen, der modtager et stærkt stigende antal indberetninger.

Økonomi – besparelse

Ingen

Støtteforanstaltninger til de personer, der rammes af stramningerne vedr. integrationsydelse og kontanthjælp

De regler, der er indført ved stramningerne i integrationsydelsen og kontanthjælpen rammer alene for kontanthjælpens vedkommer 263 personer i Frederikssund. Hertil kommer et ukendt antal, der rammes af stramningerne i integrationsydelsen. Samtidig er der registreret omkring 50 hjemløse i kommunen I alt rammes formentlig langt over 350 personer. Stramningerne betyder en alvorlig økonomisk nedtur for den fattigste del af Frederikssunds befolkning. Mange kan blive tvunget fra hus og hjem, og især enlige forsørgere med børn rammes hårdt. Der er derfor behov for at hjælpe disse mennesker. Det er ikke helt klart hvilken hjælp der er mulig. Men der kan være grund til at hjælpe med gældssanering, hjælp til at undgå udsættelse af lejligheder, etablering af midlertidige boliger. Til hjælpeforanstaltninger af forskellig art – og p.t. ukendte foranstaltninger – afsættes i første omgang et beløb på 2 mio. årligt.

Økonomi – udgift

 

2018: 2 mio.

2019: 2 mio.

2020: 2 mio.

2021: 2 mio.

 

 

Ændringsforslag fra Enhedslisten – de rød-grønne

 

Forbedring af normeringerne på børneinstitutionsområdet.

 

Frederikssund ligger som den næst dårligste kommune i Nordsjælland, hvad normering angår. 3 mio. bevilges til forbedring af normeringer. Det skulle sikre at Frederikssund indhenter et efterslæb på ca fem procent i forhold til gennemsnittet i Nordsjælland:

 

Økonomi – udgift

 

2018 3,5 mio.

 

 1. 3,5 mio.
 2. 3,5 mio.
 3. 3,5 mio.
 4. 3,5 mio.

 

Udskydelse af projekt Idrætbyen 

Projekt Idræts by er stort og ambitiøst. Men stort set ikke i overensstemmelse med hvad der er angivet i en rapport fra Idrættens forskningscenter. Samtidig er der fra flere idrætsklubber udtrykt manglende interesse for projektet og ønske om i stedet at styrke idrætten lokalt.

Derfor udskydes de dele af projektet, der ikke allerede er kontraktbundet for Frederikssund kommune og det undersøges hvilke besparelsesmuligheder, der findes.

Anlæggelse af cykelstier

Cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse er langt om længe besluttet. Der mangler imidlertid penge til at asfaltere cykelstien

Foruden Jægerspris-Kulhus cykelstien er der andre cykelstiprojekter, der afventer etablering. Der afsættes derfor også en særlig pulje.

Økonomi. – udgift

cykelsti Jægerspris-Kulhus.- asfaltering

2018, 4 mio.

Fordobling af puljen til øvrige cykelstier:

2017: 5 mio.

2018: 5 mio.

2019: 5 mio.

2020: 5 mio.

opnormering af ældreområdet

Personalet på ældreområdet er stærkt belastet, hvilket bl.a. giver sig udslag i et højt sygefravær. Der afsættes derfor 15 mio. til ansættelse af personale. Nedskæringer på døgnplejen fjernes. Bevillinger til rengøring af ældres boliger øges.

Økonomi:

2018: 25 mio.

2019: 25 mio.

2020: 25 mio.

2021: 25 mio.

 

Indlicitering i stedet for udlicitering af opgaver

En række opgaver i Frederikssund kommune – f.eks. rengøring og dele af park- og vej er udliciteret. Der er planer om yderligere udlicitering. Det hævdes at udlicitering medfører besparelser. Dette er kun muligt, hvis udførelsen af opgaverne forringes. Det er påvist fra en lang række undersøgelser i indland og udland. På samme vis er det påvist at udliciteringen af park- og vejområdet har medført forringelser. Rent logisk kan man også konkludere, at hvis der skal være plads til profit for et privat firma, må pengene komme fra forringelser i opgaver udførelse og/eller forringelser for medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår. Derfor sættes en stopper for yderligere udliciteringer og der igangsættes en udredning af hvornår og hvordan en indlicitering kan iværksættes.

Økonomi – kan ikke kvantificeres på nuværende tidspunk

 

Forbedringer på Folkeskoleområdet

 

Det er klart, at der er brug for øgede undervisningsresurser i forbindelse med integration af elever med særlige vanskeligheder i normalklasser. Desuden styrkes undervisningen i natur og miljø ved ansættelse af yderligere en naturvejleder ved Fasangården, der bibeholdes som naturinstitution for kommunens børn og unge. Desuden indrettes der modtageklasser for tosprogede elever/flygtningebørn. Lærernes arbejdstid nedsættes med ca. 3 %

Der afsættes yderligere 10 mio. til ansættelse af lærere og vikarer.

Besparelserne på Museum Færgegården (200.000) fjernes. Dette punkt er medtaget under forbedringen af folkeskoleområdet, idet en væsentlig del af museets aktivitet er rettet mod (men bestemt ikke alene) folkeskoleleverne

Økonomi – udgift

 1. 15 mio.
 2. 15 mio.
 3. 15 mio.
 4. 15 mio.

Madordning på Folkeskolerne

En række skoler har en eller anden form for madordning. Med folkeskolereformen øges den tid eleverne skal tilbringe på skolen. Dermed er der også behov for at der tilbydes sund og nærende mad. Desuden skal tilberedningen af maden være en naturlig del af undervisningen. For at styrke området iværksættes i 2018 et udredningsarbejde og en forsøgsordning på halvdelen af kommunens skoler. Projektet igangsættes i august 2018 og evalueres efter to år. Til styring af ordningen ansættes en person på hver af de involverede skoler. Desuden vil der være udgifter til indkøb af økologiske varer:

Økonomi – udgift

 1. 5 mio.
 2. 10 mio.
 3. 10 mio.
 4. 10 mio.

Kollektiv trafik                    

I flere byer er den kollektive trafik indenfor kommunen overgået til el busser. Af klimamæssige og sundhedsmæssige årsager indføres en lignende ordning i Frederikssund. I første omgang undersøges de tekniske forhold og der ansættes en kvalificeret medarbejder.

Økonomi – udgift

2018 0,5 mio. 

Udgifterne i overslagsårene kan på nuværende tidspunkt ikke angives

Flygtninge

Med de stigende problemer med krige og klimaproblemer kan det forventes, at antallet af flygtninge til Danmark også fremover vil stige. Der er allerede i dag indkvarteret flygtninge i almene boliger, kroer og hoteller. For at sikre flygtninge blot nogenlunde rimelige vilkår vil det være nødvendigt at etablere/genåbne steder, hvor flygtninge kan indkvarteres.

I første omgang øges de midler der er afsat til indkvartering og økonomisk støtte med 10 mio. herunder til etablering af kulturelle samlingssteder. Ansættelse af tolke styrkes. Indsatsen for psykisk syge/traumatiserede flygtninge øges og kommune lægeordningen opretholdes.

Økonomi – udgift:

2018 10,0 mio.

2019 10,0 mio.

2020 10,0 mio.

2021 10,0 mio.

Opretholdelse af landsbypuljen

Der er forslag om at nedlægge landsbypuljen. Enhedslisten foreslår at puljen opretholdes. Den medvirker til at styrke det lokale kultur- og foreningsliv.

Økonomi – udgift.

2018: 0,5 mio.

2019: 0,5 mio.

2020: 0,5 mio.

2021: 0,5 mio.